BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
I SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Prawidłowe wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem jest nieodzowne dla należytego zabezpieczenia systemów informatycznych w organizacji. Oferujemy kompleksowe usługi uwzględniające analizę potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa, zdefiniowanie i wdrożenie wymaganych procesów, szkolenia, okresowe audyty oraz całościowy nadzór nad system zarządzania.

Proponujemy naszym Klientom wdrażanie zrównoważonych systemów zarządzania cyberbezpieczeństwem, uwzględniających zarówno wymagania wynikające z oceny ryzyka i obowiązujących regulacji, jak i potrzeby wszystkich stron, których zabezpieczenia będą, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczyć.

Audyt zarządzania cyberbezpieczeństwem

Audyt umożliwia ocenę procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem i zidentyfikowanie obszarów wymagających udoskonalenia. Wykorzystując szacowanie ryzyka wskazujemy priorytety działań korygujących i formułujemy plan ich wdrożenia, uwzględniając również szczególne wymagania Klienta, w tym związane z realizowanymi przez Państwa innymi projektami informatycznymi. Rekomendacje poaudytowe zawsze uwzględniają specyfikę badanej organizacji, wskazując, tam gdzie jest to niezbędne, ich dodatkowy wpływ na realizację Państwa procesów biznesowych.

Realizując audyty bazujemy na najlepszych praktykach rynkowych, udokumentowanych w normach i standardach branżowych adekwatnych do uzgodnionego zakresu prac. Audyt może obejmować również weryfikację zgodności ze wskazanym standardem (na przykład ISO/IEC 27001), co w szczególności umożliwia sprawdzenie gotowości organizacji do rozpoczęcia procesu certyfikacji systemu zarządzania.

Wspieramy również naszych Klientów w realizacji audytów wewnętrznych w obszarze cyberbezpieczeństwa, dostarczając niezbędne wsparcie i kompetencje. Usługę tą proponujemy zwłaszcza tym organizacjom, które z racji obowiązujacych procedur korporacyjnych, wymagań prawnych lub regulacyjnych są zobowiązane do okresowego przeprowadzania takich audytów, nie posiadając jednocześnie koniecznych zasobów kadrowych.

Testy socjotechniczne

Bezpieczeństwo systemów informatycznych w ogromnej mierze uzależnione jest od świadomości użytkowników i przestrzegania przez nich obowiązujących w organizacji zasad. Szereg głośnych cyberataków zakończyłoby się niepowodzeniem, gdyby nie czynnik ludzki. Nieuwaga, nieostrożność, rutyna, pośpiech, nadmierne zaufanie, nieznajomość technik stosowanych przez cyberprzestępców to najczęstsze przyczyny błędów ludzkich pociągających za sobą często milionowe szkody.

Przeprowadzane przez naszych konsultantów testy socjotechniczne pozwalają weryfikować poziom świadomości pracowników, skuteczność szkoleń i kampanii uświadamiających. Podczas ich przeprowadzania symulujemy działania mające na celu pozyskanie informacji, nieuprawnione zalogowanie się na konto użytkownika, wprowadzenie złośliwego oprogramowania czy kradzież nośnikow danych. Testy przeprowadzane są w sposób całkowicie bezpieczny i nie wiążą się z ryzykiem zakłócenia pracy systemu informatycznego lub uszkodzenia danych.

Szczególnie zalecamy uwzględnienie testów socjotechnicznych jako elementu programu uświamiadamiania Państwa pracownikom zasad bezpiecznego przetwarzania informacji i możliwych zagrożeń w tym obszarze.

System zarządzania cyberbezpieczeństwem

Potrzeba wdrożenia zasad zarządzania cyberbezpieczeństwem może wynikać z uwarunkowań prawnych, wymagań regulacyjnych (związanych na przykład z sektorem finansowym lub ochroną infrastruktury krytycznej) lub konieczności spełnienia określonych standardów branżowych. Wdrożenie może odbywać się ze względu na wymagania nadzoru właścicielskiego i standardów korporacyjnych, oczekiwania klientów, czy potrzebę uzyskania przewagi poprzez uzyskanie certyfikatów wyróżniających firmę na tle konkurencji. Implementacja procesów zarządzania cyberbezpieczeństwem może być podyktowana również najbardziej oczywistą przyczyną – koniecznością utrzymania ryzyka na akceptowalnym dla organizacji poziomie.

Bez względu na to, jakie przesłanki stoją za decyzją o wdrożeniu systemu zarządzania – jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w jego implementacji. Pomagamy również optymalizować już istniejące systemy, w tym także dostosowywać je do zmieniających się wymagań i potrzeb. Definiowane w ramach projektu procesy są indywidualnie dostosowywane do specyfiki Państwa organizacji.

System zarządzania może obejmować wymagania norm dotyczących bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001), świadczenia usług informatycznych (ISO/IEC 20000), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301), może mieć również charakter systemu zintegrowanego. Możliwe jest także zaprojektowanie unikalnego systemu, obejmującego wprowadzenie, adekwatnych do potrzeb Klienta, wybranych elementów wynikających z różnych standardów, w tym wewnętrznych regulacji korporacyjnych.

W ramach świadczonych usług realizujemy również analizy, zarówno projektowanych jak i już funkcjonujących, systemów zarządzania pod kątem weryfikacji ich poprawności, kompletności oraz dostosowania do bieżących i przyszłych potrzeb Klienta. Wynikiem analizy jest propozycja działań optymalizujących.

strzałka do góry